Privacy verklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Photos4ever.nl persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Photos4ever.nl inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Photos4ever.nl zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

S.A. Meindertsma
Photos4ever.nl
Duifkruid 51
4007 ST Tiel
www.photos4ever.nl
info@photos4ever.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Algemene persoonsgegevens:

Voornamen
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
e-mailadres
factuurnummer

Verwerkingsgrond

Photos4ever.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Photos4ever.nl met betrokkene heeft 
gesloten;
  3. nl een wettelijke verplichting dient na te komen
  4. Een gerechtvaardigd belang van Photos4ever.nl, waaronder mede wordt verstaan het onderde aandachtbrengen 
van de producten en diensten van Photos4ever.nl aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; facturatie, afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven ,telefonisch contact, e-mailcontact, uitvoering,

Delen van persoonsgegevens met derden

Photos4ever.nl deelt geen persoonsgegevens uit aan derden.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Photos4ever.nl zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijn van 2 jaar.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Photos4ever.nl of door middel van telefoon of e-mail. [Naam] zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Photos4ever.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Photos4ever.nl vastgelegde persoonsgegevens

Photos4ever.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Photos4ever.nl Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan worden onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Photos4ever.nl meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Photos4ever.nl onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Photos4ever.nl via info@photos4ever.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Photos4ever.nl schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Open chat
1
Hi! Heb je een vraag? Stel hem gerust!